• Клуб на професионалните сондьори

за Николаево 6190


Получете цена за сондаж за вода в имот с адрес улица Бенковски 9 Николаево община Николаево област Стара Загора, п.к.6190

Проучваме и създаваме план за изграждане на сондаж за вода в 3 стъпки:

 • Заявете онлайн проучване за вода в Стъпки 1 и 2: Изберете квадратура на терен - вижте цена, изберете от календара ден за посещение от техник и създайте онлайн заявка за проучване на подземни води с георадар.
 • В Стъпка 3 - получвате оферти с точна цена.

Цена за проучване

Обадете се сега!

Заявете обаждане


Защо да изберете България PRO Drillers Club?

Ето Ви 10 причини ➤

Сондажи за вода и кладенци за Николаево 6190


 • Мнение и оценка:

Проучване на вода с георадар до 150 м дълбочина

А. Мавров

25/04/2024

Николаево 6190

Оценка на услуга:

Отлично

Оценка за съотношение цена - качество:

Отлично

Бихте ли ни препоръчали:

Да

 • Сондажи и кладенци за вода
 • Сондажи и кладенци за вода - кладенци, са шахтови и представляват цилиндричен изкоп, в който изкоп се поставят бетонови тръби или бетонови пръстени, като между пръстените и изкопа луфтът се запълва с филц, който играе ролята на дренаж и филтър. Целта е изкопът да премине през водоносен пласт или водоносна "жилка" и да стигне до водонепропусклив пласт (обикновена глина), където да се изкопае достатъчно за резервоар. Водният стълб в кладенеца най-често зависи от ширината на споменатите два пласта, докато дебитът (притокът) - не.

за Николаево 6190

за Николаево 6190


Проучване и Сондажи за вода - Сондажни услуги за Николаево 6190

 1. Проучване с изграждане на сондаж за вода Николаево 6190
 2. Откриване дълбочина на водата за сондаж Николаево 6190
 3. Геофизично откриване на вода Николаево 6190
 4. Откриване на подземна вода с георадар Николаево 6190
 5. Търсене на вода с георадар Николаево 6190
 6. ГеоРадар за вода Николаево 6190
 7. Скенер за търсене на вода Николаево 6190
 8. Хидрогеоложки проучвания Николаево 6190
 9. Оценка на находища на минерални води Николаево 6190
 10. Проектиране на сондажи за вода Николаево 6190
 11. Проучване за вода Николаево 6190
 12. Сондаж за вода Николаево 6190
 13. Водоснабдителни сондажи Николаево 6190
 14. Сондажи и кладенци за вода Николаево 6190
 15. Изграждане на дълбоки сондажни кладенци Николаево 6190
 16. Сондажни услуги Николаево 6190
 17. Сондиране за вода Николаево 6190
 18. Биене на сонда за вода Николаево 6190
 19. Кладенец за вода Николаево 6190
 20. Сондажна фирма Николаево 6190
 21. Сондьор Николаево 6190
 22. Проучвателно ядково сондиране Николаево 6190
 23. Геотермични сондажи Николаево 6190

България PRO Drillers Club - Клуб на професионалния сондьор

 • 💧 PRO Drillers Club - Инфо Блог

Хидрогеоложки проучвания за Николаево 6190

Хидрогеоложките проучвания включват комплекс от дейности, свързани с изясняване на хидрогеоложката обстановка. Обикновено те предхождат изграждането на нови сондажи и шахтови кладенци, указват точното и ефективно разположение на дренажни съоръжения, определят количествени и качествени показатели на подземните води.

Ефективността и цената на хидрогеоложките проучвания зависи пряко от предварителното планиране и оценка на необходимите дейности. Могат да бъдат отделени няколко етапа на проучвателните дейности:

Първи етап

При извършване на хидрогеоложко проучване обикновено се използва следният подход:

 • Локализират се съществуващи изработки - сондажни кладенци, мониторингови пунктове за подземни и повърхностни води;
 • Изясняват се границите и разположението на повърхностни водни тела, включително извори, влажни зони, езера, блата, реки и потоци;
 • Отбелязва се наличната инфраструктура в населени или близко до населени места – отводнителни канали, канавки, дренажни точки, шахти, колекторни системи;
 • Запознаване със съществуващата геоложка и тектонска информация;
 • Проверка за наличие на съществуващи техногенни въздействия, които оказват влияние върху режима на повърхностните и подземни води (в това число разкрития, кариери и др.).

Полевата работа се предхожда от подготовка свързана с набиране на картен материал (топографски карти в различен мащаб, геоложки и тектонски карти, материали от предишни проучвания с хидродинамични и хидрохимични карти).

За навлизане и установяване на обхвата на обекта се построяват геоложки и хидрогеоложки профили. Те се базират на геоложки, геофизични и хидрогеоложки доклади, както и на предишни измервания на водни нива. Профилите съдържат почвена и стратиграфска информация, главни геоложки структури и литология, геоложки граници в дълбочина, водни нива (за различни периоди, ако има налични данни), съществуващи инженерни съоръжения.

Хидрогеоложките проучвания обхващат и подхранването на подземните води, за което е необходима информация за валежите, нивата и количествата в реките.

Събраната информация се анализира и обобщава, като това включва провеждане на дискусия върху регионалната и локалната хидрогеология, оценява се доколко съществувата информация е достатъчна и се посочват райони, в които да бъдат проведени допълнителни изследвания.

Втори етап

Разработва се работен план за характеризиране на проучваната площадка. Уточнават се:

 • Целите на проучването;
 • Прави се предложение за проучването - с броя местоположението и дълбочината на предвидените за изграждане изработки, метод на почвено опробване и класификация;
 • Уточняване на интервалите на тестване, типа и броя на лабораторните тестове;
 • Определя се конструкцията на сондажите;
 • Планират се броя и типа на опитно филтрационните полеви тестове;
 • Определя се честотата на измерване на водното ниво;
 • Посочват се броя на водните проби, които ще бъдат предоставени за химичен, радиологичен и микробилогичен анализ;
 • Необходим е план график по периоди за завършване на проучванията.

Полеви дейности

Полевите дейности при хидрогеоложките проучвания следват работната програма съставена в предишен етап. Те включват водочерпения, хидрогеоложко облседване в локален план, използване на полеви преносими лаборатории, за определяне специфични показатели на подземната вода, с предварително заснемане метоположението на проучваните обекти. В съвременната хидрогеология се налага използването на геофизични проучвания при търсенето и откриването на подземни (подпочвени) води. Проучването за вода се извършва по различни електрически методи в геозизиката, най-често е използването на вертикално електрическо сондиране, метод на собствения потенциал (SP метод). Последният се извършва със специализирана апаратура / уреди (популярна като георадар) , която позволява изготвянето на профили и оценка на водоносните интервали по установени статистически процедури.

Необходимо е хидрогеоложките проучвания да бъдат съгласувани с органите на МОСВ или Басейновите дирекции, когато се налага изграждането на проучвателни или експлоатационни сондажи и изработки.

Резултатите от проучванията се документират надлежно, като се водят журнали, изготвят се водочерпателни карнети и се използват географските информационни системи за представяне на получените данни. Изготвя се хидрогеоложки доклад, с включени хидродинамични, хидрохимични карти, карти по коефициент на филтрация и по проводимост.

Геофизично проучване за вода Николаево 6190, геофизични проучвания за търсене откриване на вода Николаево 6190, сондажи за вода Николаево 6190, сонда Николаево 6190, сондаж за вода Николаево 6190, проучване за сондаж Николаево 6190, проучване за сонда Николаево 6190, биене на сонда Николаево 6190, признаци за подпочвена вода Николаево 6190, дълбочина сонда Николаево 6190, сканиране за вода Николаево 6190, уред за търсене на вода Николаево 6190, скенер за вода Николаево 6190, георадар за вода цена Николаево 6190, машина за откриване на вода Николаево 6190, определяне дълбочината на подпочвените води Николаево 6190, как се прави сондаж за вода Николаево 6190, детектор за подземна вода Николаево 6190, търсене на вода с георадар Николаево 6190, откриване на вода за сондаж Николаево 6190