Пишете ни

Геотермични сондажи в ������������������������������������ ������������������������������������

Цени на Геотермични сондажи в ������������������������������������ ������������������������������������

Работа: Геотермични сондажи в ������������������������������������ ������������������������������������

 • Стани изпълнител на Геотермични сондажи в ������������������������������������ ������������������������������������.

Сондьорски услуги в ������������������������������������ ������������������������������������

Професионални Геотермични сондажи в ������������������������������������ ������������������������������������

 • Геотермични сондажи за термопомпени отоплителни и охладителни инсталации в ������������������������������������ ������������������������������������.

Геотермични сондажи за термопомпени отоплителни и охладителни инсталации в ������������������������������������ ������������������������������������


» Сондажни услуги в ������������������������������������ ������������������������������������ » Геотермични сондажи

 • Сондажни Услуги

Геотермични сондажи в ������������������������������������ ������������������������������������

Сдружение на Професионалните Сондьори в България

Геотермични сондажи за термопомпени отоплителни и охладителни инсталации в ������������������������������������ ������������������������������������, ✅ Геотермични сондажи в ������������������������������������ ������������������������������������ ☏ 0885055800. Геотермични сондажи за клиенти намиращи се на или около адрес булевард Витоша №1, Столична община, София град, п.к.1000.

Откриване на вода

Сондажи от 10 до 450 метра

Ø от 130 до 200 мм

Обсадни тръби

Филтриращ филц

Почистване с Еърлифт

0885055800

България Well Drilling подкрепя дарителството

България Well Drilling отделя 5% за дарения от посочената цена в договор.

Геотермични сондажи за термопомпени отоплителни и охладителни инсталации в ������������������������������������ ������������������������������������, ✅ Геотермични сондажи в ������������������������������������ ������������������������������������ ☏ 0885055800. Геотермични сондажи за клиенти намиращи се на или около адрес булевард Витоша №1, Столична община, София град, п.к.1000.Чрез нас като изпълнител Вие ще Дарите!

Избери Кауза

 • Геотермични сондажи

Геотермалната енергия извлечена чрез термопомпи може да се използва, както за отопление, така и за охлаждане на сгради. Геотермалната термопомпена инсталация за отопление може да се използва и за затопляне на вода за басейн. Системата може да бъде настроена автоматично да поддържа желаната температура.

Цени за Геотермични сондажи в ������������������������������������ ������������������������������������

 • Сондажни Услуги

Инженерна геология

Експерти на България Well Drilling разполагат със значителен опит в геоложките, геотехническите проучвания за нуждите на строителството, промишлени и граждански хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Това позволява да предложим на нашите клиенти решаването на тези проблеми по рационален начин чрез:

 • Изготвяне на задания за проучване на строителни площадки и линейни съоръжения, като се отчита досегашния опит и се предвиждат само действително необходимите проучвания и изпитания;
 • Инженерногеоложки проучвания с лабораторни изследвания и изготвяне на доклади, даващи препоръки за оптимизирането на проектирането и строителството;
 • Лабораторни изследвания на физико-механичните и якостно-деформационните показатели на строителните почви;
 • Полеви методи за проучване - Ние от България Well Drilling разполагаме с необходимата техника и е в състояние да изпълни следните проучвателни опити: динамични и статични пенетрационни опити, вертикални електросондажи (ВЕС), линейни геофизични проучвания, посредством “георадар”, преносима сондажна апаратура и автосонди;
 • Изследвания и изготвяне на проекти за заздравяване на земната основа при особени строителни почви, върху които ще се извършва строителството.

Възприетият фирмен “know how” за решаването на изброените задачи чрез изготвяне на предварителни геотехнически експертизи, дава възможност за предварителна оценка на рисковите явления и процеси (свлачища, срутища, суфозия, карст и др.) в съответните райони, условията за фундиране и строителство. Успоредно с това в геотехническата експертиза се посочват и предварителни данни за възможностите, които дава площадката (района) за изграждане на собствено водовземно съоръжение.

Изготвянето на експертизата се базира основно на инженерногеоложки и хидрогеоложки оглед, съществуващи архивни данни за района, както и, при необходимост, на специализирани геофизични проучвания. За решаване на широкия кръг от задачи, свързани с инженерногеоложките и хидрогеоложки проучвания, за работен проект, освен познатите традиционни методи (сондажни и проучвателни изработки) фирмата прилага и нетрадиционни методи с което се снижават значително разходите. Това са изследвания на място (пенетрации, срязвания и др.) и геофизични методи на проучване. Те позволяват да се определи геоложкия строеж на земната основа, някои деформационни показатели на строителните почви (еластични модули, коефициент на Поасон и чрез емпирични връзки статичните модули), да се локализират и оценят зоните, засегнати от физикогеоложки явления и процеси като свлачища, карст, разломни зони, степен на напуканост на масива, заблатяване и др.

Геофизичните методи се използуват широко и за търсене на подземни води, което спествява трудоемките сондажни работи, осигурява бързина и дава възможност да се получи практически непрекъсната информация за разглеждания район.

Апаратурата, с която разполагаме, позволява да се прилага комплекс от геофизични методи:

 • Вертикално електрическо сондиране (ВЕС) (класически вариант по привидното съпротивление);
 • Сеизмечно профилиране по метода на пречупените вълни (МПВ) с ударно възбуждане на сеизмичните вълни;
 • Електропрофилиране (симетрично с един или едновременно с няколко разноса на захранващата линия, комбинирано, диполно);
 • Метод на естествени потенциали (ПС);
 • Каротаж (по ?пр и по естествена радиоактивност);
 • Елекромагнитни методи.

Разработените от нас програми за обработка на получената информация в полеви условия са съобразени с изискванията на нормативните документи за нашата страна като при желание на клиента се прилагат и изискванията, заложени в международни стандарти.

Геотермични сондажи в ������������������������������������ ������������������������������������ чрез България Well Drilling & probuildersbg.com:

 1. Сондажи и кладенци за вода ������������������������������������ ������������������������������������
 2. Проектиране на сондажи ������������������������������������ ������������������������������������
 3. Откриване на подземна вода ������������������������������������ ������������������������������������
 4. Сондажи за вода ������������������������������������ ������������������������������������
 5. Сондажни услуги ������������������������������������ ������������������������������������
 6. Почистване на сондажи ������������������������������������ ������������������������������������
 7. Цени за сондаж за вода ������������������������������������ ������������������������������������
Геотермични сондажи в ������������������������������������ ������������������������������������

Резултат в Google:

 • Услуга: Геотермични сондажи
 • Район: ������������������������������������ ������������������������������������

 • Сдружение на Професионалните Сондьори

Сдружение на Професионалните Сондьори в България

Обещание на нашите членове като изпълнители е да вложат максимален професионализъм във всеки поет проект, да предоставят професионална експертна оценка и изключително обслужване на клиентите!

За нас

ᐉ Геотермични сондажи в ������������������������������������ ������������������������������������ | България Well Drilling - probuildersbg.com | ������������������������������������ ������������������������������������ | Геотермични сондажи за термопомпени отоплителни и охладителни инсталации в ������������������������������������ ������������������������������������, Геотермични сондажи в ������������������������������������ ������������������������������������, Геотермични сондажи за термопомпени отоплителни и охладителни инсталации в ������������������������������������ ������������������������������������, България Well Drilling се рекламира чрез probuildersbg.com, булевард Витоша №1, Столична община, София град, п.к.1000, ✅ Геотермични сондажи в ������������������������������������ ������������������������������������ ☏ 0885055800. Геотермични сондажи за клиенти намиращи се на или около адрес булевард Витоша №1, Столична община, София град, п.к.1000.

Сдружение на Професионалните Сондьори в България е Партньорско Сдружение, което обединява юридически лица извършващи Сондажни дейности на територията на България.

Основен предмет на дейност на членовете в сдружението е сондажи за вода с професионална техника на всякакъв вид терени. Услугите, които се предлагат са откриване на подпочвени води чрез няколко метода, биене на сонда за вода и почистване и поддръжка на сондажи. За всички предлагани услуги, нашите членове Гарантират и използват качествени материали с доставка до обект и монтаж.

Ние се ангажираме да приключим всички проекти в рамките на сроковете определени с нашите клиенти по договор.

За да гарантираме, че работата ще се свърши бързо, ние винаги използваме най-доброто и най-новото от технологиите. Същевременно отделяме голямо внимание на детайлите и осигуряваме всичко необходимо за правилно и качествено изпълнение на възложените задачи.


България Well Drilling подкрепя дарителството

България Well Drilling отделя 5% за дарения от посочената цена в договор.

Геотермични сондажи за термопомпени отоплителни и охладителни инсталации в ������������������������������������ ������������������������������������, ✅ Геотермични сондажи в ������������������������������������ ������������������������������������ ☏ 0885055800. Геотермични сондажи за клиенти намиращи се на или около адрес булевард Витоша №1, Столична община, София град, п.к.1000.Чрез нас като изпълнител Вие ще Дарите!

Избери Кауза


Станете член и партньор в Сдружението

Предложението ни към вас нашите бъдещи партньори е:

Във времето, когато вие работите на обект, ние вече ви подготвяме следващите...

Заявете членство чрез форма за контакт  или се свържете с нас чрез страницата: Контакти

  геотермични сондажи в ������������������������������������ ������������������������������������