Цени за проучване

Определяне дълбочината на водоносен слой в Елхово 6174

Цени за Определяне дълбочината на водоносен слой в Елхово 6174

Сдружение на сондьори с Определяне дълбочината на водоносен слой в Елхово 6174

 • Определяне дълбочината на водоносен слой в Елхово 6174.

Определяне дълбочината на водоносен слой в Елхово 6174


» Определяне дълбочината на водоносен слой в Елхово 6174

 • 💧 PRO Drillers Club

Определяне дълбочината на водоносен слой в Елхово 6174

💧 Клуб на професионалните сондьори и в Елхово 6174

✅ Определяне дълбочината на водоносен слой в Елхово 6174 ☏ 0876501405. Определяне дълбочината на водоносен слой за клиенти с адрес Сондаж за вода Елхово община Николаево област Стара Загора, п.к.6174. PRO Drillers Club е първа и водеща онлайн платформа в сектора сондиране за вода и сондажни услуги в България.

   Над 50 специалисти и сондажни фирми
  Над 39 сондажни машини на разположение
  Над 500 000 месечни посещения
  Над 600 обработени заявки за услуги месечно

  Определяне дълбочината на водоносен слой с доклад в Елхово 6174

Клиент с имот около адрес Сондаж за вода Елхово община Николаево област Стара Загора, п.к.6174 направи запитване за Определяне дълбочината на водоносен слой и получи оферти от изпълнители чрез платформата.

 • GROUND WATER е член на клуба от 2021

Проучване за подземна вода с георадар в Елхово 6174

Ground Water BG е единствения оторизиран член на Клуба на професионалните сондьори предлагащ услуги по ГеоФизични проучвания за подземна вода в Елхово 6174!

Извършва проучвания за подземна вода в цялата страна

Геофизично проучване за вода
Дистанционно търсене на вода с георадар
Заснемане на подземни водни тела
Определяне на дълбочина и дебит
Единствен в Света софтуер за разчтитане и анализ на геофизичен профил
Сканиране на терени в търсене на вода за сондажи

0876401501

Членове на Клуба на професионалните сондьори предлагат сондажни услуги в Елхово 6174


Цени за Определяне дълбочината на водоносен слой в Елхово 6174

 • Сондажни Услуги

Предварително проучване в Елхово 6174

Извършването на цялостно геофизично проучване обикновено включва и предварително проучване, което се изразява в няколко важни стъпки:

 • Първата стъпка е проверка за вече съществуващи хидротехнически съоръжения или остатъци от такива. Това може да са сондажни кладенци, пунктове за мониторинг на водните тела и други на проекта на или около адрес Сондаж за вода Елхово община Николаево област Стара Загора, п.к.6174;
 • Ако съществуват повърхностни водни тела, е важно да се определят техните характеристики – граници, дълбочина, качество на водата. За повърхностни водни тела се считат всички язовири, езера, реки, блата, потоци и влажни зони.;
 • Съществена част от всяко предварително проучване е анализът на вече изградената ВиК инфраструктура, особено ако локацията е в населено място (Елхово 6174). Необходима е детайлна информация относно всички отводнителни канали, дренажни точки, шахти, колекторни системи и други;
 • Запознаване със съществуващата геоложка и тектонска информация;
 • Проверка за наличие на съществуващи техногенни въздействия, които оказват пряко влияние върху натуралната система на повърхностните и подземни води в Елхово 6174.

Определяне дълбочината на водоносен слой в Елхово 6174 чрез България PRO Drillers Club & probuildersbg.com:

 1. Сондажи и кладенци за вода Елхово 6174
 2. Проектиране на сондажи Елхово 6174
 3. Определяне дълбочината на подпочвени води Елхово 6174
 4. Радиестезично търсене на подземна вода Елхово 6174
 5. Геофизично откриване на вода Елхово 6174
 6. Търсене на вода с георадар Елхово 6174
 7. Откриване на вода за сондаж Елхово 6174
 8. Търсене на подпочвени води Елхово 6174
 9. Геофизично проучване за вода с георадар Елхово 6174
 10. Откриване на подземна вода за сондиране Елхово 6174
 11. Откриване на подземна вода Елхово 6174
 12. Сондажи за вода Елхово 6174
 13. Сондажни услуги Елхово 6174
 14. Геотермични сондажи Елхово 6174
 15. Почистване на сондажи Елхово 6174
 16. Цени за сондаж за вода Елхово 6174
 17. Изследвания на подземни води Елхово 6174
 18. Оценка на находища на минерални води Елхово 6174
 19. Проучване на подземни води за водоснабдяване Елхово 6174
Определяне дълбочината на водоносен слой в Елхово 6174

Резултат в Google:

 • Услуга: Определяне дълбочината на водоносен слой
 • Район: Елхово 6174

 • Информация

Специфика на ръчното сондиране

Ръчното сондиране е по-старият и утвърден метод, който човечеството познава от години. Днес наред с механизирането и множеството технически и инженерни знания, ръчният сондаж се прилага в много населени и извън населени места, лишени от вода.

Нека насочим вниманието към спецификата на ръчният сондаж за вода и техническата му част:

Ръчното сондиране на вода се прилага при направа на сондажи с диаметър не повече от 200-250 мм. Дълбочината на подобни сонди достига 60-70 м., а в изключителни случаи до 100 м.

При плитки сондажни пробиви и в мека почва с диаметър до 140 мм и дълбочина до 10 м. се използва земната сонда.

Земната сонда представлява устройство за пробив в почвата, която намира широко приложение при пробиване на песъчливо-глинести почви, сухи пясъци, песъчливо-глинести почви без чакъл, валуни, льос, глина. Тя не е подходяща за чакълесто-конгломератни почви. При работа в суха почва се препоръчва при сондирането да се налее вода.

При недълбоки пробиви с малки диаметри се прилага въртеливо ръчно сондиране. Такова показва добри резултати в меки и зърнести почви с дълбочина до 20 м. На всеки 0,3-0,4 м, пробивният инструмент се изважда, за да се почисти, след което отново се спуска в пробива. За правилно сондиране е необходимо в пробива предварително да се сипва около 1 литър вода.

Видовете ръчно сондиране бива:

 • Ударно ръчно сондиране - прилага се в твърди почви на дълбочина до 30-40 м. При направа на пробив в меки почви с малък диаметър, но на по-голяма дълбочина (до 30 м.) се употребява обикновено лъжичковдна или спираловидна сонда.
 • Лъжичковдна сонда за вода - представлява кух инструмент от стомана с цилиндър с широк прорез по цялата дължина. Долният край на цилиндъра от дясно завършва с извито острие, а в лявата част с хоризонтална изпъкналост. Употребява се в глинести и сухи песъчливи почви, както и при леки и песъчливи глини.
 • Спираловидна сонда - по същността си представлява свредел за дърво. Долният край на сондата има две остриета разположени като опашка на риба. Тази сонда се използва широко при пробиване на плътни глини и песъчливи глини. Спираловидната сонда работи доста бързо. В сравнение с лъжичковидната сонда има недостатък, които се изразява в това, че при изваждане не задържа почвата и я изпуска обратно в пробива.
 • Тази сонда се използва и за разбиване на почвата, преди да се приложат другите две сонди.

При сондаж на вода в твърди почви се изпилват специални сондажни длета, които също се делят на видове.

определяне дълбочината на водоносен слой в Елхово 6174

водоносни хоризонти при сондиране на кладенци за вода в Елхово 6174

дълбочината в подпочвените води в Елхово 6174

Как да се определи нивото на подземните води в Елхово 6174?

оценка на състоянието на подземните води в Елхово 6174

характеристика на подземните води в Елхово 6174

търсене на вода с чатал в Елхово 6174

дълбочина на кладенец в Елхово 6174

багети за вода размери в Елхово 6174