• Клуб на професионалните сондьори

Проучване за вода с георадар за Кирково

Гарантирана услуга по откриване на вода преди изграждане на сондаж за Кирково


 

 • Мнение и оценка:

Препоръка за България PRO Drillers Club

С Ибрямов

01/02/2023

Кирково

Оценка на услуга:

Отлично

Оценка за съотношение цена - качество:

Отлично

Бихте ли ни препоръчали:

Да

Получете информация за комплексната ни и Гарантирана услуга проучване с изграждане на сондаж за вода за Кирково. Създаване на план за изграждане и офериране на цена за сондаж за вода в имот за Кирково .

Проучване с изграждане на сондаж за вода за Кирково

Проучване на вода за сондаж с ГеоРадар за Кирково

ГеоРадари за откриване на прясно студена и минерална вода за Кирково

Получете информация за комплексната ни и Гарантирана услуга проучване с изграждане на сондаж за вода за Кирково

Създаване на план за изграждане и офериране на цена за сондаж за вода за Кирково


Проучване и Сондажи за вода - Сондажни услуги за Кирково

 1. Откриване дълбочина на водата за сондаж
 2. Оценка на находища на минерални води
 3. Хидрогеоложки проучвания
 4. Скенер за търсене на вода
 5. ГеоРадар за вода
 6. Търсене на вода с георадар
 7. Откриване на подземна вода с георадар
 8. Геофизично откриване на вода
 9. Проектиране на сондажи за вода
 10. Проучване за вода
 11. Сондаж за вода
 12. Водоснабдителни сондажи
 13. Сондажи и кладенци за вода
 14. Изграждане на дълбоки сондажни кладенци
 15. Сондажни услуги
 16. Сондиране за вода
 17. Биене на сонда за вода
 18. Кладенец за вода
 19. Сондажна фирма
 20. Сондьор
 21. Проучвателно ядково сондиране
 22. Геотермични сондажи

България PRO Drillers Club - Клуб на професионалния сондьор

 • 💧 PRO Drillers Club - Инфо Блог

Хидрогеоложки проучвания за Кирково

Хидрогеоложките проучвания включват комплекс от дейности, свързани с изясняване на хидрогеоложката обстановка. Обикновено те предхождат изграждането на нови сондажи и шахтови кладенци, указват точното и ефективно разположение на дренажни съоръжения, определят количествени и качествени показатели на подземните води.

Ефективността и цената на хидрогеоложките проучвания зависи пряко от предварителното планиране и оценка на необходимите дейности. Могат да бъдат отделени няколко етапа на проучвателните дейности:

Първи етап

При извършване на хидрогеоложко проучване обикновено се използва следният подход:

 • Локализират се съществуващи изработки - сондажни кладенци, мониторингови пунктове за подземни и повърхностни води;
 • Изясняват се границите и разположението на повърхностни водни тела, включително извори, влажни зони, езера, блата, реки и потоци;
 • Отбелязва се наличната инфраструктура в населени или близко до населени места – отводнителни канали, канавки, дренажни точки, шахти, колекторни системи;
 • Запознаване със съществуващата геоложка и тектонска информация;
 • Проверка за наличие на съществуващи техногенни въздействия, които оказват влияние върху режима на повърхностните и подземни води (в това число разкрития, кариери и др.).

Полевата работа се предхожда от подготовка свързана с набиране на картен материал (топографски карти в различен мащаб, геоложки и тектонски карти, материали от предишни проучвания с хидродинамични и хидрохимични карти).

За навлизане и установяване на обхвата на обекта се построяват геоложки и хидрогеоложки профили. Те се базират на геоложки, геофизични и хидрогеоложки доклади, както и на предишни измервания на водни нива. Профилите съдържат почвена и стратиграфска информация, главни геоложки структури и литология, геоложки граници в дълбочина, водни нива (за различни периоди, ако има налични данни), съществуващи инженерни съоръжения.

Хидрогеоложките проучвания обхващат и подхранването на подземните води, за което е необходима информация за валежите, нивата и количествата в реките.

Събраната информация се анализира и обобщава, като това включва провеждане на дискусия върху регионалната и локалната хидрогеология, оценява се доколко съществувата информация е достатъчна и се посочват райони, в които да бъдат проведени допълнителни изследвания.

Втори етап

Разработва се работен план за характеризиране на проучваната площадка. Уточнават се:

 • Целите на проучването;
 • Прави се предложение за проучването - с броя местоположението и дълбочината на предвидените за изграждане изработки, метод на почвено опробване и класификация;
 • Уточняване на интервалите на тестване, типа и броя на лабораторните тестове;
 • Определя се конструкцията на сондажите;
 • Планират се броя и типа на опитно филтрационните полеви тестове;
 • Определя се честотата на измерване на водното ниво;
 • Посочват се броя на водните проби, които ще бъдат предоставени за химичен, радиологичен и микробилогичен анализ;
 • Необходим е план график по периоди за завършване на проучванията.

Полеви дейности

Полевите дейности при хидрогеоложките проучвания следват работната програма съставена в предишен етап. Те включват водочерпения, хидрогеоложко облседване в локален план, използване на полеви преносими лаборатории, за определяне специфични показатели на подземната вода, с предварително заснемане метоположението на проучваните обекти. В съвременната хидрогеология се налага използването на геофизични проучвания при търсенето и откриването на подземни (подпочвени) води. Проучването за вода се извършва по различни електрически методи в геозизиката, най-често е използването на вертикално електрическо сондиране, метод на собствения потенциал (SP метод). Последният се извършва със специализирана апаратура / уреди (популярна като георадар) , която позволява изготвянето на профили и оценка на водоносните интервали по установени статистически процедури.

Необходимо е хидрогеоложките проучвания да бъдат съгласувани с органите на МОСВ или Басейновите дирекции, когато се налага изграждането на проучвателни или експлоатационни сондажи и изработки.

Резултатите от проучванията се документират надлежно, като се водят журнали, изготвят се водочерпателни карнети и се използват географските информационни системи за представяне на получените данни. Изготвя се хидрогеоложки доклад, с включени хидродинамични, хидрохимични карти, карти по коефициент на филтрация и по проводимост.

Геофизично проучване за вода Кирково, геофизични проучвания за търсене откриване на вода Кирково, сондажи за вода Кирково, сонда Кирково, сондаж за вода Кирково, проучване за сондаж Кирково, проучване за сонда Кирково, биене на сонда Кирково, признаци за подпочвена вода Кирково, дълбочина сонда Кирково, сканиране за вода Кирково, уред за търсене на вода Кирково, скенер за вода Кирково, георадар за вода цена Кирково, машина за откриване на вода Кирково, определяне дълбочината на подпочвените води Кирково, как се прави сондаж за вода Кирково, детектор за подземна вода Кирково, търсене на вода с георадар Кирково, откриване на вода за сондаж Кирково

ГеоРадари за откриване на прясно студена и минерална вода за Кирково.

Проучване и Сондажи за вода за всички райони на Кирково:

6888 Априлци • 6865 Бенковски • 6878 Брегово • 6884 Бързея • 6893 село Вълчанка • 6873 село Върбен • 6873 село Върли дол • 6886 Голобрадово • 6884 Горно Кирково • 6871 Горно Къпиново • 6865 Горски извор • 6890 Гривяк • 6861 Дедец • 6896 Делвино • 6872 Джерово • 6861 Добромирци • 6870 Долно Къпиново • 6887 Домище • 6860 Дрангово • 6885 Дружинци • 6865 Дрянова глава • 6876 Дюлица • 6865 Еровете • 6885 Завоя • 6865 Загорски • 6861 Здравчец • 6865 Каялоба • 6884 Кирково • 6868 Китна • 6865 Козлево • 6884 Костурино • 6898 Кран • 6870 Кремен • 6884 Крилатица • 6898 Кукуряк • 6873 Кърчовско • 6894 Лозенградци • 6898 Малкоч • 6865 Медевци • 6873 Метличина • 6880 Метличка • 6867 Могиляне • 6865 Мъглене • 6800 Нане • 6892 Орлица • 6881 Островец • 6890 Пловка • 6880 Подкова • 6862 Пресека • 6865 Първенци • 6882 Първица • 6865 Растник • 6878 Самодива • 6880 Самокитка • 6880 Светлен • 6880 Секирка • 6890 Средско • 6880 Старейшино • 6877 Старово • 6878 Стоманци • 6899 Стрижба • 6898 Тихомир • 6873 село Фотиново • 6875 Хаджийско • 6893 Царино • 6880 Чавка • 6870 Чакаларово • 6869 Чичево • 6890 Чорбаджийско • 6865 Шипок • 6883 Шопци • 6888 Шумнатица • 6870 Яковица • 6865 Янино

Популярни търсения в мрежата

XML Sitemap

https://probuildersbg.com