• Клуб на професионалните сондьори

България PRO Drillers Club - Проучване и Сондажи за Вода

Получете информация за проучване за вода преди изграждане на сондаж за вода за Бяла Варна

Обадете се сега!

Заявете обаждане

Защо да изберете България PRO Drillers Club?

Ето Ви 10 причини ➤

 • Клуб на професионалните сондьори

Проучване за вода преди изграждане на сондаж за вода за Бяла Варна


⚠️ Гарантираме вода при сондиране!

Получете цена за откриване на вода с георадар за Бяла Варна

Проучване и Сондажи за вода от България PRO Drillers Club | Клуб на професионалните сондьори.

Стъпка 1 от комплексна услуга: Заявете полево геофизично и геоложко проучване на подземни води за изграждане на сондаж за вода на терен в имот с адрес за Бяла Варна.

Информация ➤

Създайте заявка

 • Изберете квадратура на терен - вижте цена, изберете от календара ден за посещение от техни и създайте онлайн заявка за стъпка 1 - Полево геофизично проучване на подземни води с георадар.

Създайте заявка

Запознайте се с геофизичнaта ни система за проучване на подземни води за изграждане на сондажи за вода

Георадар за вода ➤


Получете план за изграждане на сондаж за вода за Бяла Варна

Гарантирана услуга изграждане на сондажи и кладенци за вода в имот за Бяла Варна град Шумен, ул. Добруджа 4, обл. Шумен, п.к. 9701.

Стъпка 2 от комплексна услуга: Софтуерен анализ на създадените геофизични профили при полевото проучване за създаване на план, който сондажния екип следва при изграждането на сондажa за вода на терен в имот с адрес за Бяла Варна.

Информация ➤


Цени на метър за изграждане на сондаж за вода за Бяла Варна

Гарантирана услуга изграждане на сондажи и кладенци за вода в имот за Бяла Варна град Шумен, ул. Добруджа 4, обл. Шумен, п.к. 9701.

Членове на клуба ни изграждат сондажи за вода на терени в имоти с адреси около Бяла Варна.

Информация ➤

Заявете онлайн посещение от техник за оглед на обект с геоложко проучване преди сондиране:

За да получите точна цена за метър сондаж в договор с график за старт на сондиране, създайте заявка онлайн.

Получете цена


Проучвания за находища на минерална вода за Бяла Варна

Гарантирана услуга изграждане на сондажи и кладенци за вода в имот за Бяла Варна град Шумен, ул. Добруджа 4, обл. Шумен, п.к. 9701.

✓ Използваме специализирана геофизична система за откриване, анализиране на минерални и високоминерализирани води на терен в имот с адрес за Бяла Варна.

Информация ➤

Създайте заявка

 • Изберете квадратура на терен - вижте цена, изберете от календара ден за посещение от техни и създайте онлайн заявка за проучване за минерална вода на терен.

Създайте заявка


Последвайте ни:

Facebook

Мнения за Сондажни Фирми и Въпроси

Клиентски форум

Сондажи и кладенци за вода за Бяла Варна

Заявете гарантирана сондажна услуга изграждане на сондажи и кладенци за вода за Бяла Варна чрез probuildersbg.com

Изграждане на сондажи и кладенци за вода Бяла Варна

Сондажи за вода и кладенци за Бяла Варна

Професионална услуга по изграждане на сондажи за вода и кладенци за Бяла Варна


Проучване и Сондажи за вода - Сондажни услуги за Бяла Варна

 1. Проучване с изграждане на сондаж за вода Бяла Варна
 2. Откриване дълбочина на водата за сондаж Бяла Варна
 3. Оценка на находища на минерални води Бяла Варна
 4. Хидрогеоложки проучвания Бяла Варна
 5. Скенер за търсене на вода Бяла Варна
 6. ГеоРадар за вода Бяла Варна
 7. Търсене на вода с георадар Бяла Варна
 8. Откриване на подземна вода с георадар Бяла Варна
 9. Геофизично откриване на вода Бяла Варна
 10. Проектиране на сондажи за вода Бяла Варна
 11. Проучване за вода Бяла Варна
 12. Сондаж за вода Бяла Варна
 13. Водоснабдителни сондажи Бяла Варна
 14. Изграждане на дълбоки сондажни кладенци Бяла Варна
 15. Сондажни услуги Бяла Варна
 16. Сондиране за вода Бяла Варна
 17. Биене на сонда за вода Бяла Варна
 18. Кладенец за вода Бяла Варна
 19. Сондажна фирма Бяла Варна
 20. Сондьор Бяла Варна
 21. Проучвателно ядково сондиране Бяла Варна
 22. Геотермични сондажи Бяла Варна

България PRO Drillers Club - Клуб на професионалния сондьор

 • 💧 PRO Drillers Club - Инфо Блог

Хидрогеоложки проучвания за Бяла Варна

Хидрогеоложките проучвания включват комплекс от дейности, свързани с изясняване на хидрогеоложката обстановка. Обикновено те предхождат изграждането на нови сондажи и шахтови кладенци, указват точното и ефективно разположение на дренажни съоръжения, определят количествени и качествени показатели на подземните води.

Ефективността и цената на хидрогеоложките проучвания зависи пряко от предварителното планиране и оценка на необходимите дейности. Могат да бъдат отделени няколко етапа на проучвателните дейности:

Първи етап

При извършване на хидрогеоложко проучване обикновено се използва следният подход:

 • Локализират се съществуващи изработки - сондажни кладенци, мониторингови пунктове за подземни и повърхностни води;
 • Изясняват се границите и разположението на повърхностни водни тела, включително извори, влажни зони, езера, блата, реки и потоци;
 • Отбелязва се наличната инфраструктура в населени или близко до населени места – отводнителни канали, канавки, дренажни точки, шахти, колекторни системи;
 • Запознаване със съществуващата геоложка и тектонска информация;
 • Проверка за наличие на съществуващи техногенни въздействия, които оказват влияние върху режима на повърхностните и подземни води (в това число разкрития, кариери и др.).

Полевата работа се предхожда от подготовка свързана с набиране на картен материал (топографски карти в различен мащаб, геоложки и тектонски карти, материали от предишни проучвания с хидродинамични и хидрохимични карти).

За навлизане и установяване на обхвата на обекта се построяват геоложки и хидрогеоложки профили. Те се базират на геоложки, геофизични и хидрогеоложки доклади, както и на предишни измервания на водни нива. Профилите съдържат почвена и стратиграфска информация, главни геоложки структури и литология, геоложки граници в дълбочина, водни нива (за различни периоди, ако има налични данни), съществуващи инженерни съоръжения.

Хидрогеоложките проучвания обхващат и подхранването на подземните води, за което е необходима информация за валежите, нивата и количествата в реките.

Събраната информация се анализира и обобщава, като това включва провеждане на дискусия върху регионалната и локалната хидрогеология, оценява се доколко съществувата информация е достатъчна и се посочват райони, в които да бъдат проведени допълнителни изследвания.

Втори етап

Разработва се работен план за характеризиране на проучваната площадка. Уточнават се:

 • Целите на проучването;
 • Прави се предложение за проучването - с броя местоположението и дълбочината на предвидените за изграждане изработки, метод на почвено опробване и класификация;
 • Уточняване на интервалите на тестване, типа и броя на лабораторните тестове;
 • Определя се конструкцията на сондажите;
 • Планират се броя и типа на опитно филтрационните полеви тестове;
 • Определя се честотата на измерване на водното ниво;
 • Посочват се броя на водните проби, които ще бъдат предоставени за химичен, радиологичен и микробилогичен анализ;
 • Необходим е план график по периоди за завършване на проучванията.

Полеви дейности

Полевите дейности при хидрогеоложките проучвания следват работната програма съставена в предишен етап. Те включват водочерпения, хидрогеоложко облседване в локален план, използване на полеви преносими лаборатории, за определяне специфични показатели на подземната вода, с предварително заснемане метоположението на проучваните обекти. В съвременната хидрогеология се налага използването на геофизични проучвания при търсенето и откриването на подземни (подпочвени) води. Проучването за вода се извършва по различни електрически методи в геозизиката, най-често е използването на вертикално електрическо сондиране, метод на собствения потенциал (SP метод). Последният се извършва със специализирана апаратура / уреди (популярна като георадар) , която позволява изготвянето на профили и оценка на водоносните интервали по установени статистически процедури.

Необходимо е хидрогеоложките проучвания да бъдат съгласувани с органите на МОСВ или Басейновите дирекции, когато се налага изграждането на проучвателни или експлоатационни сондажи и изработки.

Резултатите от проучванията се документират надлежно, като се водят журнали, изготвят се водочерпателни карнети и се използват географските информационни системи за представяне на получените данни. Изготвя се хидрогеоложки доклад, с включени хидродинамични, хидрохимични карти, карти по коефициент на филтрация и по проводимост.

Геофизично проучване за вода Бяла Варна, геофизични проучвания за търсене откриване на вода Бяла Варна, сондажи за вода Бяла Варна, сонда Бяла Варна, сондаж за вода Бяла Варна, проучване за сондаж Бяла Варна, проучване за сонда Бяла Варна, биене на сонда Бяла Варна, признаци за подпочвена вода Бяла Варна, дълбочина сонда Бяла Варна, сканиране за вода Бяла Варна, уред за търсене на вода Бяла Варна, скенер за вода Бяла Варна, георадар за вода цена Бяла Варна, машина за откриване на вода Бяла Варна, определяне дълбочината на подпочвените води Бяла Варна, как се прави сондаж за вода Бяла Варна, детектор за подземна вода Бяла Варна, търсене на вода с георадар Бяла Варна, откриване на вода за сондаж Бяла Варна