Цена за ГеоРадар

Сондажи и кладенци за вода в Добрич град

Цени на Сондажи и кладенци за вода в Добрич град

Работа: Сондажи и кладенци за вода в Добрич град

 • Стани изпълнител на Сондажи и кладенци за вода в Добрич град.

Професионални Сондажи и кладенци за вода в Добрич град

 • Сондажи за вода и кладенци в Добрич град.

Сондажи за вода и кладенци в Добрич град


» Сондажни услуги в Добрич град » Сондажи и кладенци за вода

 • 💧 PRO Drillers Club

Сондажи и кладенци за вода в Добрич град

💧 Клуб на професионалните сондьори и в Добрич град

✅ Сондажи и кладенци за вода в Добрич град ☏ 0876501405. Сондажи и кладенци за вода за клиенти намиращи се на или около адрес булевард Витоша №1, Столична община, София град, п.к.1000. PRO Drillers Club е първа и водеща онлайн платформа в сектора сондиране за вода и сондажни услуги в България.

   Над 50 специалисти и сондажни фирми
  Над 39 сондажни машини на разположение
  Над 500 000 месечни посещения
  Над 600 обработени заявки за услуги месечно

  Сондажи и кладенци за вода с гарантирано качество и на най-ниски цени в Добрич град

Клиент с имот около адрес булевард Витоша №1, Столична община, София град, п.к.1000 направи запитване за Сондажи и кладенци за вода и получи оферти от изпълнители чрез платформата.

 • GROUND WATER е член на клуба от 2021

Проучване за подземна вода с георадар в Добрич град

Ground Water BG е единствения оторизиран член на Клуба на професионалните сондьори предлагащ услуги по ГеоФизични проучвания за подземна вода в Добрич град!

Извършва проучвания за подземна вода в цялата страна

Геофизично проучване за вода
Дистанционно търсене на вода с георадар
Заснемане на подземни водни тела
Определяне на дълбочина и дебит
Единствен в Света софтуер за разчтитане и анализ на геофизичен профил
Сканиране на терени в търсене на вода за сондажи

0876401501

Членове на Клуба на професионалните сондьори предлагат сондажни услуги в Добрич град


 • Сондажи и кладенци за вода
 • Сондажи и кладенци за вода - кладенци, са шахтови и представляват цилиндричен изкоп, в който изкоп се поставят бетонови тръби или бетонови пръстени, като между пръстените и изкопа луфтът се запълва с филц, който играе ролята на дренаж и филтър. Целта е изкопът да премине през водоносен пласт или водоносна "жилка" и да стигне до водонепропусклив пласт (обикновена глина), където да се изкопае достатъчно за резервоар. Водният стълб в кладенеца най-често зависи от ширината на споменатите два пласта, докато дебитът (притокът) - не.

Цени за Сондажи и кладенци за вода в Добрич град

 • Сондажни Услуги

Геофизично проучване за вода в Добрич град

Подземната геофизика на дадена локация е определяща за процеса на изграждане на функциониращ сондаж на проекта на или около адрес булевард Витоша №1, Столична община, София град, п.к.1000. Геофизичните проучвания за търсене на вода може да спестят огромни средства при последваща инвестиция за направата на сондаж. Затова те са задължителна стъпка при реализиране на сондажно решение за вододобив в Добрич град. За успешни и точни резултати от всяко проучване е необходима специализирана апаратура, съобразена със специфичния характер на самата услуга.

Геофизичните проучвания се осъществяват чрез съвкупност от различни дейности, които имат за цел да предоставят детайлна информация относно хидрогеоложката обстановка. Те са строго препоръчителни преди да се пробива за нови сондажи и кладенци. Така по-точно се определят количествените и качествените стойности на проучваните води в Добрич град.

Цената и ефективността на тези проучвания се определя чрез предварителна оценка на необходимите дейности, мащабите им и сложността на изпълнение. Дейностите по проучванията се разпределят в няколко етапа.

Сондажи и кладенци за вода в Добрич град чрез България PRO Drillers Club & probuildersbg.com:

 1. Проектиране на сондажи Добрич град
 2. Откриване на вода за сондаж Добрич град
 3. Геофизично откриване на вода Добрич град
 4. Геофизично проучване за вода с георадар Добрич град
 5. Откриване на подземна вода за сондиране Добрич град
 6. Търсене на подпочвени води Добрич град
 7. Радиестезично търсене на подземна вода Добрич град
 8. Определяне дълбочината на подпочвени води Добрич град
 9. Определяне дълбочината на водоносен слой Добрич град
 10. Откриване на подземна вода Добрич град
 11. Търсене на вода с георадар Добрич град
 12. Сондажи за вода Добрич град
 13. Сондажни услуги Добрич град
 14. Геотермични сондажи Добрич град
 15. Почистване на сондажи Добрич град
 16. Цени за сондаж за вода Добрич град
 17. Изследвания на подземни води Добрич град
 18. Оценка на находища на минерални води Добрич град
 19. Проучване на подземни води за водоснабдяване Добрич град
Сондажи и кладенци за вода в Добрич град

Резултат в Google:

 • Услуга: Сондажи и кладенци за вода
 • Район: Добрич град

 • Сондажни Услуги

Сондажи и кладенци за вода в Добрич град

Какво е сондаж за вода?

Какво е сондаж?

Сондаж най общо казано е отвор в земята. Има различни сондажи в зависимост от тяхното предназначение – за нефт, за научни цели , за мониторинг на почвеното замърсяване, проучвателни сондажи за намиране на  полезни изкопаеми, за проучване на геоложкия строеж на дадения регион и др. но най разпространените са сондажите за вода. Сондажи за вода съставляват 97 процента от всички останали.

Сондиране

Сондирането е доста трудна дейност, свързана с използването на специална техника и оборудване извършена от добре обучени професионалисти.

Сондажите за вода се извършват с цел въпросната вода да бъде достъпна за използване. Около 97 на сто от прясната вода в света се намира в подземни водоносни хоризонти. Сондирането за прясна вода трябва да достигне до водопропускливите земни пластове – порите на глинено-песъчливи почви, пясъци, чакъли, напукани скали, карстови образования и други. За задържане на подземните води служат плътни глини, мергели, здрави компактни скали и други подобни, които възпрепятстват пропускането на водата по-надълбоко.

Видове води

Има различни подземни води според разположението им в земните пластове и начина на захранване.

Подпочвени води – това са плитки, подземни води. Разполагат се в повърхностни водопропускливи пластове, при които няма непроницаемо покритие. Подпочвените води са с намален дебит и замърсяването им от повърхностни води става често.

Върховодки – това са води образувани в горните почвени пластове в резултат на топящи се ледове или дъждове. Имат временен характер, което ги прави непригодни за водоснабдяване

Междупластови безнапорни води – това са подземни води, водоносният хоризонт, на които е включен в два водонепропускливи пласта. Обемът им не е толкова голям, защото не променят нивото си. Сондажът направен в такъв пласт запазва първоначалното ниво на водата във водоносния пласт.

Напорни води – това са подземни води, които изпълват целия водоносен пласт. Сондаж направен от такива издига нивото си в резултат на пропускливостта на почвите.

Артезиантски води – това са подземни води, намиращи се между два воднонепропускливи пласта. Нивото на вода в сондажа е по-високо от това на нивото водата във водоносният терен.

Терасни – подземни води, срещани в терасите на реките. Обикновено водите в терасите на реките са с неголяма дълбочина 6-10 м. Характеризират се със значителен дебит.

Пукнатини води – подземни води, които се събират и движат през пукнатините на скали и карстови образования. Характерното за тях е, че невинаги може да се разчита, защото не са постоянни.

Сондаж плюсове минуси

Помислете за разходите и ползите от сондажа срещу тръбопроводи или доставка на вода . Сондажния кладенец включва по-висока първоначална цена от свързване към  обществената вода, както и рисковете от не намиране на достатъчно вода или вода с достатъчно добро качество, както и текущите разходи за изпомпване на водата и поддържане на кладенеца.Сонда за вода е най-евтиния начин да се сдобиете с голямо количество вода за вашия бизнес или дом. Няма значение каква е почвата дали се прави сондаж в скала в планината или се сондира в чернозем и пясъци. Почти навсякъде в България има подпочвени води. Въпреки това, някои водни области могат да накарат жителите да чакат години преди те да могат да бъдат свързани към общественото водоснабдяване.

По тази причина един сондаж може да бъде жизнено важна опция за благоденствието и удобството на цялото семейство дори и стопанство, стига да има достатъчно подземни води на разумна дълбочина.

сондажи и кладенци за вода в Добрич град